Referenties

Geachte heer Berden, beste Nic,

Middels deze brief willen wij nogmaals onze waardering uitspreken voor de advieswerkzaamheden van jullie kantoor bij het ontwerp, de bouwvoorbereiding en realisatie van onze woonvoorziening aan de Baarleseweg 52-01 t/m 22 te Chaam. Sinds december 2012 wonen hier kinderen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het gebouw wordt door cliënten en personeel als prettig en praktisch ervaren.

Tijdens de programmafase bij aanvang van het project leidde een wisseling van clustermanager tot programmawijzigingen. Deze werden moeiteloos en zonder irritatie door jullie gevolgd. Hieruit blijkt jullie bereidheid tot meedenken en flexibiliteit; twee belangrijke eigenschappen voor een architect die werkt voor Amarant.

De bouwopgave betrof een inpassing in het landelijk gebied, aan een weg met een behoorlijke geluidbelasting als gevolg van verkeer. Zowel door positionering, vormgeving en materiaaltoepassing zijn jullie er zeer wel in geslaagd een functioneel, passend en eigentijds gebouw te maken. Met het gebouw wordt gerefereerd aan de omgeving, zonder deze klakkeloos te kopiëren. Het getuigt van creativiteit dat het toegestane bouwoppervlak en -volume maximaal is benut, zonder dat het gebouw een massale indruk heeft. Het kostte dan ook nauwelijks moeite de stedenbouwkundigen en welstandcommissie te overtuigen van jullie ontwerp.

De vertaling van een esthetisch ontwerp tot technisch uitvoerbare plannen gaat jullie goed af, waarbij de belangen van constructeur en installatieadviseur worden gerespecteerd. Tevens is gebleken dat jullie goed op de hoogte zijn van regelgeving zoals gesteld in het bouwbesluit en in goede verstandhouding communiceren met de verantwoordelijke ambtenaren.

Tijdens de prijsvorming en onderhandeling met de aannemer en installateurs hebben jullie meegedacht in bezuinigingen en de realisatie binnen gestelde budgetkaders gebracht. Dit zonder afbreuk te doen aan het ontwerp en de kwaliteit.

De realisatie is onder jullie directievoering vlot verlopen. Uitvoeringsvraagstukken werden door jullie snel en praktisch beantwoord. Het project is door jullie bewaakt wat betreft kwaliteit, tijd en geld. Aan het einde van de realisatie is door ons een eindsprint geïnitieerd.

Om het mislopen van overheidsgelden te voorkomen, moest het pand nog in 2012 in gebruik worden genomen. Ook aan deze aanvullende randvoorwaarde is mede door jullie toedoen voldaan.

Tenslotte kunnen wij zeggen dat na de oplevering het project niet direct uit jullie systeem verdwenen is, maar dat jullie nog geruime tijd zorg hebben gehad voor opdrachtgever en gebruikers.

Het totale project overziend concluderen wij dat we uitermate tevreden zijn. Nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Kees van Loon
Projectmanager Huisvesting Amarant

Neem contact op

Of bel direct (0161) 45 14 65